Výukové prostředí

Tento web slouží jako multimediální výukové prostředí pro studenty distanční a prezenční formy studia mikroekonomie a makroekonomie v rámci předmětu Ekonomie 2 (3MI402 a 3MI411), resp. v rámci předmětu Mikroekonomie (3MI403) a Makroekonomie (3MI404) na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Primárním cílem této multimediální studijní opory je zprostředkování výkladu a procvičování základních mikroekonomických a makroekonomických témat především studentům distanční formy studia. Studenti distanční formy studia jsou většinou lidé zapojení do pracovního procesu s jasným profesním zaměřením, kteří nejsou kvůli pracovnímu vytížení schopni absolvovat prezenční formu studia. Kromě rozdílů v individuálním přístupu a svědomitosti jednotlivých studentů jsou jejich studijní výsledky ovlivněny zejména nedostatkem specializovaných učebních pomůcek. Speciální multimediální studijní opora, kterou tento web nabízí, je příspěvkem k rozvoji distanční formy studia. Web současně nabízí přátelské internetové prostředí pro výuku v prezenční formě studia: je koncipován tak, že může hrát roli doplňkové učební opory k přednáškám, cvičením a výkladové literatuře. Interaktivní forma podávání informací může umožnit rychlejší postup studiem, power-pointové prezentace a zejména grafické animace jsou předpokladem hlubšího pochopení souvislostí.

Předností tohoto výukového prostředí je nejen možnost přehledné textové informace, doplněné pover-pointovými prezentacemi, ale zejména možnost využití zvukových a vizuálních nástrojů. Je to jak statický, tak zejména dynamický grafický výklad, zpracovaný v programu Adobe Flah a dále zvukové nahrávky a videonahrávky přednášek a výkladů vybraných stěžejních problémů.

Co Vás čeká po vstupu do výukové sekce?

Jednotlivé výukové sekce obsahují stručný obsah a výčet stěžejních pojmů. Výklad vybrané tématiky nabízejí pover-pointové prezentace, které představují určité „zhutnění“ textu a soustřeďují pozornost na nejdůležitější pasáže probírané látky. Současně umožňují pochopení logické struktury probírané problematiky a její návaznosti na další témata kurzu. Vzhledem k převažujícímu grafickému přístupu při výkladu funkčních závislostí v předmětu Ekonomie je těžištěm části „Výklad vybrané tématiky“ animovaný grafický výklad vybraných problémů: složitý grafický výklad je modelován formou postupného vykreslování jednotlivých situací v posloupnosti, která odpovídá vývoji ekonomického jevu. Složité grafické znázornění se tak postupně sestavuje z několika samostatných grafických situací a umožňuje snadné pochopení vykládaného problému. Jednotlivé výukové sekce jsou dále provázeny audionahrávkami, které jsou zaměřeny zejména na výklad základních pojmů a na shrnutí nejdůležitějších poznatků. Hlubší pochopení vybraných makroekonomických a mikroekonomických témat umožňuje zařazení videonahrávek přednášek a videonahrávek výkladu vybraných problémů.

Na výklad vybrané problematiky navazuje interaktivní testovací prostředí v podobě Doplňovacího cvičení a Rozhodnutí o pravdivosti výroku. Po vyplnění předpokládaných odpovědí lze kliknutím na tlačítko vyhodnotit bezprostředně získat informaci o zvládnutí tématu výukové sekce.

Mikroekonomie a makroekonomie

Jednotlivé výukové sekce jsou rozděleny do dvou samostatných modulů: Mikroekonomie a Makroekonomie. Skutečnost, že se makroekonomie zabývá analýzou fungování ekonomiky jako celku, zatímco mikroekonomie zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů na dílčích trzích se projevuje i v odlišném zpracování jak jednotlivých modulů, tak jednotlivých výukových sekcí. Všechny výukové sekce jsou uvedeny buď stručným nebo podrobnějším obsahem modulu a výčtem stěžejních pojmů. Poté následuje výklad vybrané tématiky. Ve všech sekcích je v této části umístěna pover-pointová prezentace, ve které jsou obsaženy nejdůležitější pasáže probírané látky. V sekcích, které obsahují témata analyzovaná s využitím relativně složitého grafického aparátu, jsou připraveny grafické animace. Vzhledem k povaze probírané látky byl v 1. modulu animovaný grafický výklad použit především v sekcích věnovaných tématu Poptávka, Technologie a náklady, Příjmy a dokonalá konkurence a Trh práce. První část grafických animací byla použita pro teoretické vysvětlení konkrétního mikroekonomického problému, druhou část tvoří animace aplikační povahy, resp. vysvětlují řešení vybraného příkladu.
Ve 2. modulu najdete animovaný grafický výklad v sekcích věnovaných tématu Určení rovnovážné produkce (model produkt – výdaje), Určení rovnovážné produkce IS-LM-BP, Měnový kurz, Inflace a nezaměstnanost, Agregátní poptávka a zejména v sekci Monetární a fiskální politika v otevřené ekonomice. Vybrané teoretické problémy jsou v některých sekcích vysvětleny prostřednictvím audio-nahrávek a videonahrávek: u prvního modulu (Mikroekonomie) jde především o výchozí témata a téma Trhu práce, u 2. modulu (Makroekonomie) naopak o složitější témata ve druhé polovině probírané látky. Interaktivní testovací prostředí v podobě Doplňovacího cvičení a Rozhodnutí o pravdivosti výroku uzavírá všechny výukové sekce bez výjimky. Počet testovacích otázek přitom bezprostředně souvisí s rozsahem tématiky výukové sekce: od 18 otázek v případě Úvodu do makroekonomie až po 45 otázek v sekci Určení rovnovážné produkce IS-LM-BP. Modul Mikroekonomie navíc obsahuje i otevřené kontrolní otázky.

A na závěr jedna důležitá informace: toto výukové prostřední poskytuje pouze doplňkový výklad stěžejních mikroekonomických a makroekonomických problémů. Přínosem pro pochopení a zvládnutí předmětu Ekonomie 2 může být pouze po předchozím prostudování výkladové literatury, resp. učebnice Mikroekonomie a Makroekonomie, která nabízí ucelený a zevrubný výklad.

Comments are closed.